Oftalmologia pediàtrica

Detecció precoç

El sistema visual és immadur aproximadament fins als vuit anys, fins llavors està en desenvolupament i qualsevol problema visual pot alterar-lo. S’han de detectar com més aviat millor totes aquelles anomalies que puguin interferir en el procés de maduració visual i tractar-les adequadament.

La prevenció és fonamental en Oftalmologia, sobretot en els nens. Per això és recomanable fer una primera visita a l’oftalmòleg com a màxim als 4 anys, o abans si es detecta alguna anomalia visual en l’infant o si hi ha antecedents familiars de problemes oculars en l’infància.

Ull gandul (Ambliopia)

Què és l’ambliopia?

És sinònim d’”ull gandul”. És la disminució de la capacitat visual d’un ull deguda a una falta de maduració d’aquest durant la infància.

El sistema visual es desenvolupa fins als vuit anys d’edat, per tant, una interferència pot provocar ambliopia. La detecció precoç en l’ambliopia és molt important per poder-la tractar adequadament.

Les causes més freqüents de l’ambliopia són l’estrabisme i els defectes de refracció (miopia, hipermetropia i astigmatisme); de manera més anòmala es deu a alteracions de la transparència dels mitjans oculars, per exemple una cataracta congènita.

El tractament de l’ambliopia consisteix en corregir la causa subjacent (ulleres, cirurgia de l’estrabisme…) i forçar la utilització de l’ull ambliop a través d’un programa d’oclusions de l’ull no ambliop. El tractament s’ha d’individualitzar en funció de la causa, l’edat del nen i de la profunditat de l’ambliopia.

Estrabisme

Què és l’estrabisme?

L’estrabisme és una desviació d’algun dels ulls en alguna de les posicions de la mirada. La desviació pot ser vertical o horitzontal i tan bon punt es detecti s’ha de fer una exploració ocular completa per tal de definir-ne la causa.

Un estrabisme no corregit pot fer que l’ull desviat es desenvolupi de manera defectuosa (ull ambliop o gandul), quedant el seu potencial de visió per sota del considerat normal.

Hi ha estrabismes que es poden solucionar amb ulleres (estrabismes acomodatius), però n’hi ha que només es poden solucionar quirúrgicament actuant sobre el múscul afectat, reforçant o debilitant la seva acció.

Patologia Lacrimal infantil

En els infants es pot donar un excés de llàgrimes des d’edats molt primerenques. Generalment es produeix per un defecte de permeabilitat de la via lacrimal que pot portar a infeccions de repetició de la via lacrimal obstruïda, a banda del problema funcional de la llàgrima acumulada a nivell ocular.

En funció de l’edat del nen es realitzen diferents tractaments: el massatge del sac lacrimal en infants menors de sis mesos, la sonda lacrimal per fer permeable la via lacrimal no permeable en infants de sis mesos fins a l’any i mig, i l’ús de petites sondes inflables per forçar l’obertura de la via lacrimal en nens més grans de l’any i mig.